Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva > Vyhláška o odpadech

Vyhláška o odpadech

 

Obecně závazná vyhláška obce Honbice č.1/2006 o místním poplatku za provoz systému

  shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

­­­­­­­ 

  Zastupitelstvo obce Honbice vydává dne 29.3.2005 podle § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů a § 10 písm.d) zákona č.128/2000 Sb., o

obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

                                                               Článek.1

 

Správu poplatku vykonává obecní úřad Honbice( dále jen “správce poplatku“) a v řízení ve věcech

Poplatku se postupuje podle zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a  poplatků,ve znění pozdějších předpisů,pokud zákon č.565/1990 Sb.,o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

nestanoví jinak.

 

                                                                Článek.2

                                                               Poplatník

 

a)fyzická osoba,která má v obci trvalý pobyt, za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem,za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem:tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob za, které poplatek odvádějí

    

b)fyzická osoba,která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci

   ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba:má-li k této stavbě vlastnické

   právo více osob,jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně,a to ve výši odpovídající

   poplatku za jednu fyzickou osobu

 

                                                                Článek.3

                                                           Sazba Poplatku

 

(1)Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl.2 odst.a) této vyhlášky činí 360,-Kč a je

tvořena:

 

   a) z částky 110,-Kč  za kalendářní rok

 

   b) z částky 250,-Kč za kalendářní rok.Tato částka je částečně stanovena podle skutečných nákladů

obce předchozího roku(březen 2005 až březen 2006) na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

Skutečné náklady činily: 309,-Kč a byly rozúčtovány

takto: 62.418 : 202 = 309,-Kč.

 

 (2)Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl.2 odst.b) této vyhlášky činí 360,-Kč a je

tvořena:

 

   a) z částky 110,-Kč  za kalendářní rok

 

   b) z částky 250,-Kč za kalendářní rok.Tato částka je částečně stanovena podle skutečných nákladů

obce předchozího roku(březen 2005 až březen 2006) na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

Skutečné náklady činily: 309,-Kč a byly rozúčtovány

takto: 62.418 : 202 = 309,-Kč.

 

                                         

 

(3) V případě změny trvalého pobytu nebo vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k

individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se hradí poplatek v poměrné výši,která

odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním

roce.Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný

stav na konci měsíce.

 

                                                                    Článek.4

                                                           Osvobození a úlevy

1)Od poplatku jsou osvobozeni:

 

a)osoba s průkazem ZTP-P

 

b)fyzické osoby ,které mají ve vlastnictví stavbu nacházející se na území obce,určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba a zároveň mají vlastníci trvalý pobyt na území obce.

 

c)fyzické osoby s trvalým pobytem na území obce, které se prokazatelně dlouhodobě zdržují mimo obec(vojáci z povolání,osoby ve výkonu trestu,dlouhodobě hospitalizováni apod.).

 

2)Od poplatku je poskytnuta úleva:

 

a)fyzickým osobám s trvalým pobytem na území obce do 15 let věku se poskytuje úleva ve

 výši 260,-Kč.

 

3)Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen oznámit ve lhůtě do 15 dnů

písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku, ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající

nárok na osvobození.Ve stejné lhůtě je poplatník osvobozený dle odst.1. písm a) a b) a c) povinen

oznámit zánik nároku na osvobození.

 

                                                                    Článek.5

                                                            Splatnost poplatku

 

(1)    Poplatek je splatný jednorázově do 30.4. příslušného roku

(2)    Vznikne-li poplatková povinnost u poplatníka uhradit poplatek po lhůtě splatnosti dle odst.1.,je poplatek splatný do 20. následujícího měsíce od vzniku poplatkové povinnosti.

 

 

                                                                    Článek.6

                                                           Ohlašovací povinnost

 

1.Poplatník podle Čl. 2 odst. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

 

                                                                    

1.Poplatník podle Čl. 2 odst. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící individuální rekreaci, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Článek.7

                                                Ustanovení společná a závěrečná

 

  Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši,vyměří správce poplatku, vždy poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část až na trojnásobek.Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

                                                                      

 

                                                                          Článek.8

 

Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité

Povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 a 37a zákona č.337/1992 Sb.,

O správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

                   

                                                                            Článek.9

 

1.Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužný

poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla

 

2.Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,ve znění

pozdějších předpisů.

 

                                                                           Článek.10

 

Zastupitelstvo obce Honbice ,může na základě žádosti poplatníka v jednotlivých případech poplatek

zcela nebo částečně prominout, a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti.

 

 

                                                               Článek.11

 

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č.1/2005

 

                                                               Článek.12

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 16.4.2006

 

 

 

 

 

 

      Dachovská Jaroslava                                                       Švadlenka Pavel

           Starostka                                                                       místostarosta

 

 

 

 

 

Vyhláška vyvěšena na úřední desce dne: 1.4.2006

 

Vyhláška sejmuta z úřední desky dne:

 

  

 

 

 

22. 10. Sabina

Zítra: Teodor

honbice_foto.jpg

Pardubický kraj

http://www.pardubickykraj.cz/

Město Chrudim

www.chrudim-city.cz

Návštěvnost stránek

105367