Drobečková navigace

Úvod > Úřední deska > Úřední deska 2006

Ú Ř E D N Í   D E S K A

 

 

  

                 O B E C  H O N B I C E

Obecně závazná vyhláška obce Honbice č.1/2006 o místním poplatku za provoz systému

  shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

­­­­­­­ 

  Zastupitelstvo obce Honbice vydává dne 29.3.2006 podle § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů a § 10 písm.d) zákona č.128/2000 Sb., o

obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

                                                               Článek.1

 

Správu poplatku vykonává obecní úřad Honbice( dále jen “správce poplatku“) a v řízení ve věcech

Poplatku se postupuje podle zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a  poplatků,ve znění pozdějších předpisů,pokud zákon č.565/1990 Sb.,o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

nestanoví jinak.

 

                                                             Článek.2

                                                          Poplatník

 

a)fyzická osoba,která má v obci trvalý pobyt, za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem,za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem:tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob za, které poplatek odvádějí

    

b)fyzická osoba,která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci

   ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba:má-li k této stavbě vlastnické

   právo více osob,jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně,a to ve výši odpovídající

   poplatku za jednu fyzickou osobu

 

                                                         Článek.3

                                                   Sazba Poplatku

 

(1)Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl.2 odst.a) této vyhlášky činí 360,-Kč a je

tvořena:

 

   a) z částky 110,-Kč  za kalendářní rok

 

   b) z částky 250,-Kč za kalendářní rok.Tato částka je částečně stanovena podle skutečných nákladů

obce předchozího roku(březen 2005 až březen 2006) na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

Skutečné náklady činily: 309,-Kč a byly rozúčtovány

takto: 62.418 : 202 = 309,-Kč.

 

 (2)Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl.2 odst.b) této vyhlášky činí 360,-Kč a je

tvořena:

 

   a) z částky 110,-Kč  za kalendářní rok

 

   b) z částky 250,-Kč za kalendářní rok.Tato částka je částečně stanovena podle skutečných nákladů

obce předchozího roku(březen 2005 až březen 2006) na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

Skutečné náklady činily: 309,-Kč a byly rozúčtovány

takto: 62.418 : 202 = 309,-Kč.

 

(3) V případě změny trvalého pobytu nebo vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k

individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se hradí poplatek v poměrné výši,která

odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním

roce.Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný

stav na konci měsíce.

 

                                                                    Článek.4

                                                           Osvobození a úlevy

1)Od poplatku jsou osvobozeni:

 

a)osoba s průkazem ZTP-P

 

b)fyzické osoby ,které mají ve vlastnictví stavbu nacházející se na území obce,určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba a zároveň mají vlastníci trvalý pobyt na území obce.

 

c)fyzické osoby s trvalým pobytem na území obce, které se prokazatelně dlouhodobě zdržují mimo obec(vojáci z povolání,osoby ve výkonu trestu,dlouhodobě hospitalizováni apod.).

 

2)Od poplatku je poskytnuta úleva:

 

a)fyzickým osobám s trvalým pobytem na území obce do 15 let věku se poskytuje úleva  ve

 výši 260,-Kč.

 

3)Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen oznámit ve lhůtě do 15 dnů

písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku, ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající

nárok na osvobození.Ve stejné lhůtě je poplatník osvobozený dle odst.1. písm a) a b) a c) povinen

oznámit zánik nároku na osvobození.

 

                                                            Článek.5

                                                   Splatnost poplatku

 

(1)    Poplatek je splatný jednorázově do 30.4. příslušného roku

(2)    Vznikne-li poplatková povinnost u poplatníka uhradit poplatek po lhůtě splatnosti dle odst.1.,je poplatek splatný do 20. následujícího měsíce od vzniku poplatkové povinnosti.

 

 

                                                            Článek.6

                                                  Ohlašovací povinnost

 

1.Poplatník podle Čl. 2 odst. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

 

                                                                    

1.Poplatník podle Čl. 2 odst. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící individuální rekreaci, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Článek.7

                                     Ustanovení společná a závěrečná

 

  Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši,vyměří správce poplatku, vždy poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část až na trojnásobek.Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

                                                                      

 

                                                     Článek.8

 

Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité

Povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 a 37a zákona č.337/1992 Sb.,

O správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

                   

                                                    Článek.9

 

1.Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužný

poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla

 

2.Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,ve znění

pozdějších předpisů.

 

                                                     Článek.10

 

Zastupitelstvo obce Honbice ,může na základě žádosti poplatníka v jednotlivých případech poplatek

zcela nebo částečně prominout, a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti.

 

 

                                        Článek.11

 

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č.1/2005

 

                                         Článek.12

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 16.4.2006

 

 

 

 

 

 

      Dachovská Jaroslava                                                       Švadlenka Pavel

           Starostka                                                                       místostarosta

 

 

 

 

 

Vyhláška vyvěšena na úřední desce dne: 1.4.2006

 

Vyhláška sejmuta z úřední desky dne:15.4.2006

 

 

 

 

O B E C  H O N B I C E

             

 

 

                                 U S N E S E N Í

                              č.2/2006

 

 

 

Ze zasedání zastupitelstva obce Honbice, konaného dne 29.3.2006

 

 

 

Zastupitelstvo obce

Schvaluje:

 

-Zastupitelstvo projednalo a beze zbytku schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Honbice

 č.1/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění

 využívání a odstraňování komunálních odpadů,dle zápisu ze zasedání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dachovská Jaroslava                                                           Švadlenka Pavel

     starostka                                                                            místostarosta

 

 

 

 

 

V Honbicích dne:30.3.2006

 

 

Vyvěšeno na úřední desce:       1.4.2006

 

 

Sejmuto z úřední desky    :      15.4.2006

 

 

 

 O B E C  H O N B I C E

             

 

                                U S N E S E N Í

                          č.3/2006

 

 

Ze zasedání zastupitelstva obce Honbice, konaného dne 19.4.2006

 

 

 

Zastupitelstvo obce

Schvaluje:

 

-Zastupitelstvo obce Honbice projednalo a souhlasí s rozšířením veřejného osvětlení v

  obci Honbice, dle zápisu ze zasedání

 

-Zastupitelstvo obce Honbice projednalo a souhlasí s uzavřenou  smlouvou o dílo s firmou

  Pokrývačství – klempířství, Kačírek Miroslav, na generální opravu střešní krytiny a komínu      

  na budově Honbice čp.45 (bývalá škola).,dle zápisu ze zasedání.

  

-Zastupitelstvo obce Honbice  projednalo a souhlasí s odepsáním pohledávek obce Honbice za poplatky za odvoz netříděného odpadu za rok 2003,2004,2005., dále souhlasí s odepsáním pohledávek za poplatky ze psů za rok 2004 a rok 2005,dle zápisu ze zasedání.

 

-Zastupitelstvo obce Honbice projednalo a souhlasí s opravou zdi u čp.45 Honbice u bývalé

  školy v Honbicích., dle zápisu ze zasedání

 

-Zastupitelstvo obce Honbice  projednalo a souhlasí s opravou chodníka a vybudováním

  zámkové dlažby na hřbitově v Honbicích., dle zápisu ze zasedání

 

 

 

 

 

 

Dachovská Jaroslava                                                           Švadlenka Pavel

     starostka                                                                            místostarosta

 

 

V Honbicích dne:21.4.2006

 

 

Vyvěšeno na úřední desce:26.4.2006      

 

Sejmuto z úřední desky    : 10.5.2006

 

 

     

             

 

 

                                 U S N E S E N Í

                           č.4/2006

 

 

 

Ze zasedání zastupitelstva obce Honbice, konaného dne 24.5.2006

 

 

 

Zastupitelstvo obce

Schvaluje:

 

-Zastupitelstvo projednalo a  schválilo změnu rozpočtu – Rozpočtové opatření č.1., ve výši 17.700,-Kč., na 1 volební okrsek.Celkem 35.400,-Kč., příjem - neinvestiční účelová dotace od Pardubického kraje na úhradu výdajů s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 2. a 3.  června 2006., dle zápisu ze zasedání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dachovská Jaroslava                                                           Švadlenka Pavel

     starostka                                                                            místostarosta

 

 

 

 

 

V Honbicích dne:24.5.2006

 

 

Vyvěšeno na úřední desce:       24.5.2006

 

 

Sejmuto z úřední desky    :    7.6.2006

 

 

Oznámení změny sídla a telefonů Odloučeného pracoviště Chrudim

 

 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Chrudim sděluje, že ode dne  5. června  2006  se mění adresa sídla odboru takto:

 

 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

odbor Odloučené pracoviště Chrudim

Pardubická 53

537 19  Chrudim

 

 

     Dále upozorňujeme, že v důsledku změny sídla OP Chrudim dochází i ke změně telefonního spojení.  Od 5.6.2006 do 9.6.2006, kdy proběhne stěhování, bude k dispozici omezené spojení na telefonním čísle  469 625 511 se záznamníkem. Po tomto datu již bude k dispozici platný telefonní seznam.

 

Číslo 469 625 511 zůstane i nadále  platné pro sekretariát OP Chrudim.

 

            Zároveň si vás dovolujeme požádat o zveřejnění těchto informací vyvěšením na vaší úřední desce.

 

            Děkujeme.

 

 

 

 

                                                                          Ing. Eva Štěpánková v.r.

                                                                                   ředitelka

                                                                    Odloučeného pracoviště Chrudim

                                                                                             

 

 

Vyvěšeno:31.5.2006

 

Sejmuto:   14.6.2006

 

 

         O B E C N Í  Ú Ř A D  H O N BI C E

 

          

                                                                                               V Honbicích 31.5.2006

 

 

 

 

 

 

                                                          O Z NÁ M E N Í

 

 

       Vá   Vážení spoluobčané,

 

       Ob  Obecní úřad v Honbicích si Vás dovoluje pozvat na zasedání zastupitelstva obce Honbice, které se koná ve středu 28.6.2006

 od 18   od 18 hodin v sídle obecního úřadu v Honbicích.

úřadu v

 

 

 

     Pro  Program:

 

1)     projednání závěrečného účtu obce Honbice za rok 2005

2)     projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2005

3)     aktuální informace

4)     diskuse

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Jaroslava Dachovská

                                                                     starostka

 

 Vyvěšeno:1.6.2006

 Sejmuto  :15.6.2006

 

 

___________________________________________________________________________

Obecní úřad Honbice, Honbice čp.49., 538 62 Hrochův Týnec

Tel:469 692 789 ,mailto:ou.honbice@tiscali.cz

 

 

 

 

 

           O B E C N Í  Ú Ř A D  H O N BI C E

 

          

                                                                                               V Honbicích 7.6.2006

 

 

 

 

 

 

                                                    O Z NÁ M E N Í

 

 

       Vá      Vážení spoluobčané ,

 

       ObObecní úřad v Honbicích si Vás dovoluje informovat, že došlo z technických důvodů ke změně termínu zasedání zastupitelstva obce Honbice ze středy 28.6.2006 na 30.6.2006 od 18:00h., v sídle obecního úřadu v Honbicích.Program:

P

o

 

 

 

1)projednání závěrečného účtu obce Honbice za rok 2005

2)projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce    za rok 2005

3)aktuální informace

4)diskuse

 

 

 

 

 

                                                              Jaroslava Dachovská

                                                                     starostka

 

Vyvěšeno:7.6.2006     Švadlenka

Sejmuto  :21.6.2006

 

 

___________________________________________________________________________

Obecní úřad Honbice, Honbice čp.49., 538 62 Hrochův Týnec

Tel:469 692 789

mailto:ou.honbice@tiscali.cz

 

 

 

Závěrečný účet obce Honbice za rok 2005

 

Rozpočet obce na rok 2005 byl schválený jako nevyrovnaný, schodkový dne:

28.2.2005

Schodek byl předpokládán krytím finančních prostředků minulých let.

Obec neobdržela v roce 2005 žádnou mimořádnou dotaci. Zastupitelstvo obce pouze schválilo rozpočtové opatření č. 1 a 2. na změny rozpočtu u jednotlivých položek.

 

Skutečné příjmy činily:                                       1.597.373,09 Kč

Skutečné výdaje činily:                                       1.700.892,77 Kč

Výsledek hospodaření za rok 2005                    -  103.519,68 

 

Splátka úvěru z prostředků

u Raiffeisen stavební spořitelny                             400.000     

 

Stav účtu 933 k 1.1.2005                                     2.038.583,82 Kč

Příjmy účet 217                                                 +1.597.373,09 Kč

Výdaje účet 218                                                 -1.700.892.77 Kč

Splátka úvěru                                                       - 400.000,00 Kč

Stav účtu 933 k 31.12.2005                                 1.535.064,14 Kč

 

Stav finančních prostředků ke 31.12

.2005:

U KB Chrudim                                                     1.165.476,59 Kč

U Raiffeisen stavební spořitelny                             369.587,55 Kč

Celkem finanční prostředky k 31.12.2005           1.535.064,14 Kč

 

Finančním vypořádáním mezi obcí a Krajským úřadem byla vrácena nevyčerpaná dotace ve výši 55.314.50 Kč z roku 2004, poskytnutá na volby do zastupitelstev krajů a do Evropského parlamentu.

 

V Honbicích, dne 12.6.2006

 

Vypracovala:  Miroslava Kaplanová

                       účetní

 

                                                    

                                                                 Dachovská Jaroslava

                                                                       starostka

 

 

Vyvěšeno:13.6.2006   švadlenka

 

Sejmuto:   27.6.2006

 

 

 

 

 

          O B E C  H O N B I C E

             

 

                                U S N E S E N Í

                           č.5/2006

 

 

  Ze zasedání zastupitelstva obce Honbice, konaného dne 30.6.2006

 

 

 

Zastupitelstvo obce

Schvaluje:

 

-Zastupitelstvo obce Honbice projednalo a schválilo bez výhrad Závěrečný účet obce Honbice  za rok 2005.,dle zápisu ze zasedání,

 

-Společně se závěrečným účtem obce Honbice za rok 2005., zastupitelstvo obce Honbice projednalo a schválilo bez výhrad zprávu č.139 o výsledku přezkoumání hospodaření obce Honbice za rok 2005, kdy nebyly při přezkoumání hospodaření obce Honbice zjištěny chyby a nedostatky ,dle zápisu ze zasedání

 

-Zastupitelstvo obce Honbice projednalo a souhlasí se zadáním opravy zdi u bývalé školy firmě Křičenský Miroslav,Hrochův Týnec,dle zápisu ze zasedání

 

-Zastupitelstvo obce Honbice  projednalo a souhlasí s odkoupením pozemku st.p.č.23 v k.ú.Honbice o výměře 230 m2 ,od paní Hany Novákové,Honbice čp.14,

dle zápisu ze zasedání                         

 

 

 

 

 

Dachovská Jaroslava                                                            Švadlenka Pavel

     starostka                                                                            místostarosta

 

 

V Honbicích dne:30.6.2006

 

 

Vyvěšeno na úřední desce: 4.7.2006     

 

Sejmuto z úřední desky    : 18.7.2006

 

 

 

 

 

 O B E C  H O N B I C E

             

 

 

                             U S N E S E N Í

                        č.6/2006

 

 

 

Ze zasedání zastupitelstva obce Honbice, konaného dne 12.7.2006

 

 

 

Zastupitelstvo obce

Schvaluje:

 

-Zastupitelstvo projednalo a souhlasí s odkoupením pozemku st.p.č.22 o výměře 140 m2 a st.p.č.53 o výměře 144 m2 vše v k.ú.Honbice, od  Kadlecové Eleonory, trvale

bytem Pardubice, Závodu míru 1883., a Josefem Zrůstem trvale bytem Chrudim,

J.E. Purkyně 687.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dachovská Jaroslava                                                           Švadlenka Pavel

     starostka                                                                            místostarosta

 

 

 

 

 

V Honbicích dne:12.7.2006

 

 

Vyvěšeno na úřední desce:       12.7.2006

 

 

Sejmuto z úřední desky    :   26.7.2006

 

 

 

 

 

 

 

Městský úřad Chrudim

Resselovo náměstí 77,53716 Chrudim

Odbor územního plánu a regionálního rozvoje

Adresa pracoviště: Pardubická 67, 53716 Chrudim

Č.j.: ÚPRl523/2006/ZH Vyřizuje: BC.Zdeněk Havlík

V Chrudimi: 14.7.2006

                                       

                                      VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

                                            OZNÁMENÍ

 

projednání konceptu územmíno plánu obce Kočí

V souladu s ustanovením § 12, 14 a § 21 stavebního zákona č. 50/1976 Sb., v platném mění, a v souladu s ustanovením § 12 prováděcí vyhlášky č. -135/2001 Sb. v platném mění, Odbor územního plánu a regionálního rozvoje MěÚ Chrudim           

 

              oznamuje

 

proiednání konceptu územního plánu obce Kočí

Koncept územního plánu obce Kočí zpracovala fa. REGIO, projektový ateliér s. r.o., Ing. arch. Jana Šejvlová, na základě zadání územního plánu obce, které bylo' schváleno zastupitelstvem obce dne 26.4.2006. Na základě žádosti obce ze dne 26.1.2005 územní plán obce Kočí pořizuje MěÚ Chrudim, Odbor územního plánu a regionálního rozvoje.

Koncept územního plánu obce je vystaven k nahlédnutí na OÚ Kočí, na MěÚ Chrudim, Odboru územního plánu a regionálního rozvoje a na KrÚ Pce kraje, Odboru strategického rozvoje kraje, oddělení územního plánu.

 

Doporučené dny a h             Doporučené dny a hodiny platící pro MěÚChrudim :

                                             pondělí, středa............................ 8.00 - 17.00 hodin

                                             úterý, čtvrtek, pátek................. ...8.00 - 13.30 hodin

Termín veřejného projednání se stanoví:

Pro dotčené orgány státní správy, správu inženýrských sítí, právnické a fyzické osoby a občany

na:            28. srpna 2006 od 13.00 hodin

Místo konání: Obecní úřad v Kočí

Odbor územního plánu a regionálního rozvoje, který pořizuje na základě písemného požadavku obce, viz § 14, odst. 1 ve smyslu ustanovení § 21 zákona č. 50/1976 Sb. v platném znění, žádá dotčené orgány státní správy, organizace a občany o seznámení se s příslušnou dokumentací a její případné písemné zhodnocení.

Dotčené orgány státní správy žádáme o písemné vyjádření.                                                                                                                                                   .

 

K dokumentu je možno se vyjádřit nejpozději do 30-ti dnů ode dne veřejného projednání (tj. do 27.9.2006).

Obecní úřad v Kočí se žádá o zveřejnění tohoto. oznámení způsobem v místě obvyklém (oznámení místním rozhlasem, vyvěšení na úřední desce).tak, aby byla dodržena stanovená lhůta, viz. § 21

odst. 2 stavebního zákona.                                                    

 

 

                                                                                                      MĚSTSKÝ ÚŘAD Chrudim

                                                                                        Ing.Petr Kopecký

                                                                         Odbor územního plánu a reg.rozvoje

                                                               

 

Vyvěšeno:19.72006                                                             

Švadlenka Pavel

 

 

Sejmuto:19.8.2006

Švadkenka Pavel

  

 

 

 

 

 

 O B E C  H O N B I C E

             

                               U S N E S E N Í

                           č.7/2006

 

 

 

Ze zasedání zastupitelstva obce Honbice, konaného dne 13.9.2006

 

 

 

Zastupitelstvo obce

Schvaluje:

 

-Zastupitelstvo obce Honbice projednalo a souhlasí se zveřejněním záměru Obce Honbice o prodeji hospodářské budovy na  p.p.č. st. 28/3 a 28/4 v Libanicích, včetně pozemků a

příslušenství, vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, v k.ú.Libanice,

obci Honbice, kraj Pardubický, na LV č.10001 .

 

-Zastupitelstvo obce Honbice projednalo a souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na uhlí Alžbětě Peštové z důvodu finanční tísně- úmrtí druha žadatelky p. Ludovíta Polyaka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dachovská Jaroslava                                                           Švadlenka Pavel

     starostka                                                                            místostarosta

 

 

 

V Honbicích dne:13.9.2006

 

 

Vyvěšeno na úřední desce:       15.9.2006

 

 

Sejmuto z úřední desky    :    29.9.2006

 

 

 

 

       O B E C   H O N B I C E

 

            ZÁMĚR OBCE HONBICE

 

 

 

 

 

 

                                                                         V Honbicích dne 15.9.2006

 

 

 

 Obec Honbice v souladu se s ust. § 39 odst. 1) zákona oznamuje záměr obce Honbice prodat:

 

hospodářskou budovu na  p.p.č. st. 28/3 a 28/4 v Libanicích (bývalý Špýchar), včetně pozemků a příslušenství, vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, v k.ú.Libanice, obci Honbice, okr.Chrudim ,kraj Pardubický, na LV č.10001 .

 

 

 

 

 

                                                                   Dachovská Jaroslava

                                                                           starostka

 

 

 

Vyvěšeno dne: 15.9.2006

 

 

 

Sejmuto dne:30.9.2006

 

 

 

___________________________________________________________________________

Obecní úřad Honbice,Honbice 49.,538 62 Hrochův Týnec

e-mail:ou.honbice@tiscali.cz

 

 

 

                                               NAŘÍZENÍ MĚST A CHRUDIM Č. 2/2006,

 

kterým se vymezují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišt'uje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

 

Rada města Chrudim se na svém zasedání dne 4. 10. 2006 usnesením Č. 284/2006 usnesla vydat na základě § 27 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 a § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 102 odst. 2 písmo d) zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení.

 

                                                              Čl.I

 

Tímto nařízením se vymezují úseky silnic ve správním obvodu města Chrudim, jako obce s rozšířenou působností, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

 

                                                             Čl.2

 

Úseky silnic se vymezují takto:

 

Seznam neudržovaných úseků:

 

Označení silnice                     Úsek místopisně                                 Celkem (km)

 

1II/3404                             Kř.III7-kř.IIII340 17 (Kozojedy - Lány)          4,566

1II/3582                             Kř.III358 Slatiňany - Vlčnov Kočí             3,707

 IIII3584                             Kř.III7 – Kočí                                              1,388

1II/3587                             Kř.III7 - Řestoky kř.IIII35821                        7,773

1II/3588                             Kř.II37 – Kunčí                                             0,847

1II/32235                           Kř.IIII32232 Dřenice - Medlešice ž.přej.         1,866

 IIII32236                           Kř. IIII32238 - zač. zástavby Dřenice             3,581

 IIII32237                           Kř.IIII32235 Medlešice - kř.III/32236              0,839

 1II/32250                          Kř.III7Hroch.Týnec-ČechovauL                

0,482                   

1II/33763                             České Lhotice Mezisvětí                              2,687

1II/340 11                           Trpišov Kochánovice                                   1,193

1II/34020                              Stolany zástavba Skupice                           1,897

1II/34 042                             Kř.II/340 Uhřetice - Dvakačovice                  1,671

 1II/35810                             Kř.III358 – Bítovany                                      1,855

1II/32238                            Kř.IIII32239 - Třibřichy po zástavbu                1,268

1II/3545                              Rychnov Martinice                                       2,258

1II/3552                              Synčany                                                          0,553

1II/3552                              Bor Lozice                                                  2,440

IIII3553                              Blansko Rosice                                            2,896

 

 

 

 

 

III/30535                                Kř.lV305 – Zbožňov                           2,774

 IIV30526                           Kř.lV305–Pešice                              

                                                                                                 2,773                              

III/30529                             Lozice - kř.lV305                                  1,586

IIV32265                              Hr. Okr.Pce - kř.Vl7                           1,292

III/32273                              Kř.VI7 Ostrov – Městec                      1,497

IIII3 5 514                            Rosice – Dobrkov                                2,388

1II/35830*                              Kř.IIV35831 – Doly                          3,523

 III/3062                               Žďárec u Skutče – Dolívka                  1,275

1II/34436                             Nová Ves - kř.II/344                             3,275

 III/35520                             Hlína - kř.lV337                                   1,281

III/35521                              Hlína - Vrbatův Kostelec                      1,352

 III/35524                             Pokřikov – Předhradí                            5.264

1II/3541                                  Lešany – Dolívka                              1,416

III/3423                                Klešice – spojka                                   0,499

 IIV33767                             Nasavrky sk!. - Tarabka (Kameničky)  3,660

 1II/33776                             Perk směr Havlovice(po rybník)           0,789

 

________________________________________________________________

celkem za území správního obvodu města Chrudim:            78,724 km

 

* na telefonické vyzvání údržba pouze pluhování

 

                                                                 ČI. 2

 

                                                       Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se nařízení města Chrudim č. 212005 kterým se vymezují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

 

                                                               ČI. 3

 

                                                           Účinnost

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2006.

 

 

 

Mgr. Petr Řezníček                                                              ING.Ladislav Libý

          místostarosta                                                                     starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 12.10.2006

 

 

Sejmuto z úřední desky:26.10.2006

 

 

 

 

FINANČNÍ ÚŘAD V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ

58002 Havlíčkův Brod,Smetanovo náměstí 261,poštovní přihrádka 77

 

č.j.: .79764/06/223940/3588

                                     Veřejná vyhláška

 

písemnost

č.j.: 75930/06/223940/3588

 

adresovaná příjemci:

 Ladis!avGašpar

Hohbice 22

538 62 HROCHŮV TÝNEC

 

je uložena na Finančním úřadě v Havlíčkově Brodě, Smetanovo nám. , Havlíčkův Brod.

 

Písemnost je možno vyzvednout na podatelně finančního Úřadu

V čísle dveří 405

v úředních dnech                   pondělí a středa -od 8:00 do 17:00

 

v úterý, čtvrtek a pátek - od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 14:00

 

Pokud si adresát písemnost nevyzvedne do patnáctí dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky, bude písemnost po uplynutí této lhůty považována, doručenou.

 

V Havlíčkově Brodě dne: 06.10.2006

 

 

                                                                                           Ing.Oldřich Vydlař

                                                                                                  ředitel

 

Vyvěšeno dne:12.10.2006                                    na dobu 15 dnů

 

Sejmuto dne: 26.10.2006

 

 

 

 

 

Finanční úřad ve Fýdku-Místku

 

Č.j.:157239/06/362960/3588

 

                        Veřejná vyhláška

 

Finanční úřad ve Frýdku-Místku, Na Poříčí 3208, Frýdek-Místek v souladu s ust. § 19 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, tímto oznamuje, že písemnost vydaná Finančním úřadem ve Frýdku-Místku              .

 

č.j.:108937/02/362962/1270

 

dne: 10.07.2002

 

adresovaná:

 

Václav Kaska, nar. 1975

Honbice 22

53862 HONBICE

 

je uložena na Finančním úřadě ve Frýdku-Místku           

                      Na Poříčí 3208, Frýdek-Místek

 

na oddělení majetkových daní a ostatních agend, .Č. dveří 356 u paní Kutíkové

 

Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dnů a poslední den této lhůty se považuje za den doručení.

 

Vyvěšena: 13.10.2006

 

 Sejmuta: 27.10.2006

 

 

 

                                                                            JUDr. Božena Rožnovská

                                                                                   vedoucí oddělení

                      majetkových daní a ostatních agend

 

 

O B E C  H O N B I C E

             

                               U S N E S E N Í

                           č.8/2006

 

        ze zasedání zastupitelstva obce Honbice,konaného dne 18.10.20006

 

Zastupitelstvo obce

schvaluje :

 

-Zastupitelstvo obce Honbice dne 18.10.2006 projednalo a schválilo s rozpočtové opatření č.2

 – změny rozpočtu, dle zápisu ze zasedání

 

-Zastupitelstvo obce Honbice dne 18.10.2006 projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.3 v   

výši 30.000.-Kč., na 1 volební okrsek.Celkem 60.000,-Kč,- příjem neinvestiční účelové dotace na    úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev  obcí a do 1/3 Senátu ČŘ, vyhlášených na 20. a 21.října 2006, dle zápisu ze zasedání,

 

- Zastupitelstvo obce Honbice dne 18.10.2006 projednalo a schválilo finanční příspěvek na pohonné

  hmoty ve výši 2.500,-Kč., pro starostku obce Jaroslavu Dachovskou.

 

Zastupitelstvo obce

bere na vědomí:

 

-Zastupitelstvo obce Honbice projednalo dne 18.10.2006 a bere na vědomí zprávu finančního výboru

 o plnění rozpočtu k 31.8.2006 za rok 2006, dle zápisu ze zasedání

 

-Zastupitelstvo obce Honbice projednalo dne 18.10.2006 a bere na vědomí zprávu finančního výboru

 o poskytnutí a čerpání finančního příspěvku na Den dětí ve výši  2.488,-Kč., dle zápisu ze zasedání

 

-Zastupitelstvo obce Honbice projednalo dne 18.10.2006 a bere na vědomí zprávu kontrolního výboru

 o provedené kontrole vedení spisové a archivní službě obecního úřadu, dle zápisu ze zasedání

 

 

 

 

 

Dachovská Jaroslava                                            Švadlenka Pavel

          starostka                                                       místostarosta

 

 

V Honbicích dne 18.10.2006

 

 

Vyvěšeno: 19.10.2006

 

Sejmuto:     4.11.2006

 

 

 

 

 

 

 O B E C N Í  Ú Ř A D  H O N BI C E

 

 

                            P O Z V Á N K A

 

 

   Na ustavující zasedání zastupitelstva obce Honbice, které se koná dne 4.listopadu od 1800 na obecním úřadě v Honbicích.

 

Program:

 

1)Zahájení

2)Složení slibu členů zastupitelstva

3)Volba starosta a místostarosta

4)Zřízení finančního a kontrolního výboru

5)Jmenování předsedů a členů těchto komisí

6)Zřízení stavební komise – jmenování předsedy a členů této komise

7)Schválení jednacího řádu zastupitelstva obce Honbice

8)Schválení odměn členům zastupitelstva obce Honbice

9)Diskuse

 

 

 

                                            Dachovská Jaroslava

                                                       starostka

 

 

 

 

V Honbicích dne: 28.10.2006

 

Vyvěšeno: 28.10.2006

 

Sejmuto:4.11.2006

 

 

 

 

 

                                       U S N E S E N Í

               z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Honbice,

                                  konaného dne 4.11.2006

Bod.1

Zvolení zastupitelé obce Honbice , složily předsedajícímu do rukou slib člena zastupitelstva podle § 69  odst.3 zákona o obcích., dle zápisu ze zasedání 

 

Bod.2

Zastupitelstvo obce Honbice zvolilo starotkou obce Honbice Jaroslavu Dachovskou  a místostarostu obce Honbice Pavla Švadlenku , dle zápisu ze zasedání

 

Bod.3

Zastupitelstvo obce Honbice projednalo a schválilo zřízení kontrolního výboru, jmenuje předsedu kontrolního výboru a členy kontrolního výboru , dle zápisu ze zasedání

 

Bod.4

Zastupitelstvo obce Honbice projednalo a schválilo zřízení finančního výboru, jmenuje předsedu finančního výboru a členy finančního výboru , dle zápisu ze zasedání

 

Bod.5

Starostka obce Honbice Jaroslava Dachovská svým rozhodnutím č.1/2006  zřizuje stavební komisi a jmenuje předsedu a členy stavební komise , dle zápisu ze zasedání

 

Bod.6

Zastupitelstvo obce Honbice projednalo a schválilo jednací řád obce Honbice bez výhrad.

 

Bod.7

Zastupitelstvo obce Honbice pověřuje předsedu kontrolního výboru provedením kontroly

čerpání finančního příspěvku 2.000,-Kč , kterou obec Honbice poskytla Mateřské škole

Řestoky.

 

Bod.8

Zastupitelstvo obce Honbice projednalo schválilo odměny členům zastupitelstva v souladu s nařízením vlády č.37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů , dle zápisu ze zasedání

 

 

 

 

_________________                                                          ______________

 Dachovská Jaroslava                                                           Švadlenka Pavel

        starostka                                                                         místostarosta

 

V Honbicích dne:4.11.2006

 

Vyvěšeno:13.11.2006

 

Sejmuto:28.11.2006

 

 

 

Mikroregion Chrudimsko

 

 

 

 

 

IČO: 70950792

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Návrh rozpočtu  na rok 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příjmy

§

položka

v tis.

 

neinv. přijaté dotace od obcí

 

4121

422300

422,3

 

příjmy z úroků na BÚ

6310

2141

2000

2

 

 

celkem

 

424300

424,3

 

 

 

 

 

 

 

Výdaje

§

položka

v tis.

 

mzdy - dohoda (účetní,manažer)

3639

5021

114000

114

 

povinné pojistné sociální poj.

3639

5031

29600

29,6

 

povinné pojistné zdravotní poj.

3639

5032

10300

10,3

 

pojistné Kooperativa

3639

5038

400

0,4

 

poradenství (žádost o dotaci)

3639

5166

160000

160

 

software-udrž.poplatek,internet www.stránky

3639

5169

6100

6,1

 

služby pošt

3639

5161

500

0,5

 

telefon

3639

5162

3600

3,6

 

cestovné

3639

5173

3000

3

 

rezerva - opravy,údržba (žádost o dotaci)

3639

5901

914000

914

 

poplatek za vedení BÚ

6310

5163

3300

3,3

 

 

celkem

 

1244800

1244,8

 

 

 

 

 

 

 

Saldo: příjmy a výdaje

 

 

820500

820,5

 

 

 

 

 

 

 

Rozpis neinv.přijaté dotace od obcí - viz příloha č. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Chrudimi : 20.11.2006

 

 

 

 

 

Vypracovala: Hedvika Šandová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vyvěšeno:22.11.2006   Švadlenka

 

Sejmuto:13.12.2006      Švadlenka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha  č. 1 - položka 4121

 

 

 

Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Chrudimsko rok 2007

 

 

 

 

 

Příjmy - roční vklady obcí

 

 

 

 

 

 

 

 

číslo org.

obec

roční vklad

v tis.

 

1

Bítovany

4050

4

 

2

Bořice

1740

1,7

 

3

Bylany

3770

3,8

 

4

Čankovice

3190

3,2

 

5

Dolní Bezděkov

1850

1,8

 

6

Dvakačovice

1660

1,7

 

7

Honbice

2000

2

 

8

Horka

4160

4,2

 

9

Chrast

31920

31,9

 

10

Chrudim

234840

234,8

 

11

Kočí

5770

5,8

 

12

Lány

2380

2,4

 

13

Licibořice

2450

2,4

 

14

Lukavice

8120

8,1

 

15

Mladoňovice

3360

3,3

 

16

Morašice

5790

5,8

 

17

Nabočany

1170

1,2

 

18

Orel

6890

6,9

 

19

Přestavlky

2190

2,2

 

20

Rabšt.Lhota

6460

6,5

 

21

Řestoky

4490

4,5

 

22

Slatiňany

40980

41

 

23

Sobětuchy

6080

6,1

 

24

Stolany

3470

3,5

 

25

Svídnice

4110

4,1

 

26

Trojovice

2000

2

 

27

Třibřichy

3020

3

 

28

Tuněchody

6020

6

 

29

Úhřetice

4660

4,7

 

30

Vejvanovice

2860

2,9

 

31

Zaječice

9750

9,8

 

32

Zájezdec

1080

1

 

 

celkem

422280

422,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členské příspěvky byly stanoveny dle počtu obyvatel k 1.1.2006

 

 

 

Vyvěšeno:22.11.2006    Švadlenka

Sejmuto:13.12.2006        Švadlenka

 

 

 

 

 

 

          O B E C N Í  Ú Ř A D  H O N B I C E

                            P O Z V Á N K A

 

Na zasedání zastupitelstva obce Honbice , která se koná 13.12.2006 od 18 hodin na obecním úřadě v Honbicích.

 

 

Program:

 

1.)   Zahájení

2.)   Návrhy na doplnění programu jednání zastupitelstva obce

3.)   Projednání rozpočtového výhledu na rok 2008 a rok 2009

4.)   Projednání smlouvy s TS- města a.s.,Bystřice nad Pernštejnem(příloha

Č.2 na rok 2007 – úprava cenové nabídky

5.)   Schválení návrhu rozpočtu na rok 2007 Mikroregionu Chrudimsko

6.)   Projednání členských přípěvku na rok 2007 Mikroregionu Chrudimsko

7.)   Projednání rozpočtového provizoria na leden – únor 2007

8.)   Jmenování inventarizační komise

9.)   Pověření inventarizační komise provedením inventarizace majetku obce za rok 2006

   10.)Projednání hromadné platby ve prospěch Raiffeisen  stavební    spořitelny

   11.) Diskuse

   12.) Závěr

 

 

 

 

                                                               

                                                                   Dachovská Jaroslava

                                                                           Starostky

 

 

V Honbicích dne: 3.12.2006

 

Vyvěšeno:3.12.2006  Švadlenka

 

Sejmuto:13.12.2006   Švadlenka

 

 

 

 

MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC

EKONOMICKÝ ODBOR

odd. daní a daňových pohledávek

 

V Pardubicích dne :

 

22.11.2006

 

Magistrát města Pardubic, ekonomický odbor, vydává v souladu s ustanovením § 19 odst. I zák. č. 337/92 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění

 

veřejnou vyhlášku,

 

kterou oznamuje, že písemnost vydaná dne 23. 8. 2006 pod čj. EO-2/V-l'vfP­878/06/Ho, jejímž adresátem je pan Václav Kaska, nar. 1975, adresa trvalého pobytu Honbice 22, 538 62 Hrochův Týnec bude uložena po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení této vyhlášky na ekonomickém odboru Magistrátu města Pardubice, Pemštýnské náměstí 1 (č. dveří B 108).

 

Poslední den této lhůty se považuje za den doručení uvedené písemnosti (§ 19 odst. 2 cit. zák.).

Písemnost lze vyzvednout v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00, v úterý,ve čtvrtek a v pátek od 8.00 do 13.30 hod.

 

 

Ing. Václav Brož vedoucí ekonomického odboru.

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 6.12.2006

 

 

Sejmuto dne:21.12.2006

 

 

Razítko a podpis:  Švadlenka

 

 

 

 

Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, réo: 00274046, Dré: CZO0274046 . bankovní spojení: K13, a. s., Pardubice, č. ú.: 801O-326561/01O0tel.: +420 466 859 467, fax: +420 466 511 051, e-mail: posta@mmp.cz , www.mesto-pardubicc.cz .

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       U S N E S E N Í

                       ze zasedání zastupitelstva obce Honbice,

                                  konaného dne 13.12.2006

 

Bod.1  

Zastupitelstvo obce Honbice projednalo a schválilo rozpočtový výhled obce Honbice na rok 2008 - 2009 , dle zápisu ze zasedání

 

Bod.2

Zastupitelstvo obce Honbice projednalo a bez výhrad schválilo dodatek č.2 ke smlouvě s TS-MĚSTA a.s.., Bystřice nad pernštejnem – úprava cenové nabídky

na rok 2007 , dle zápisu ze zasedání

 

Bod.3

Zastupitelstvo obce Honbice projednalo a bez výhrad schválilo návrh rozpočtu Mikroregionu Chrudimsko na rok 2007, dle zápisu ze zasedání

 

Bod.4

Zastupitelstvo obce Honbice projednalo a bez výhrad schválilo roční vklady obcí, které jsou členy DSO Mikroregionu Chrudimsko na rok 2007, dle zápisu ze

zasedání

 

Bod.5

Zastupitelstvo obce projednalo a bez výhrad schválilo rozpočtové provizorium do doby schválení rozpočtu na rok 2007 ve výši 141.741,-Kč na každý měsíc,rozpočtové provizorium skončí 28.2.2007 , dle zápisu ze zasedání

 

Bod.6

Místostarosta obce Honbice jmenuje inventarizační komisi ve složení: Jelínek Pavel,

Pravda Bohumil, Víšek Jiří.

 

Bod.7

Místostarosta obce Honbice pověřuje inventarizační komisi provedením inventarizace majetku obce Honbice k 31.12.2006

 

Bod.8

Zastupitelstvo obce Honbice projednalo a bez výhrad schválilo zaslaní hromadné platby pro

Raiffesen stavební spořitelny v celkové výši 120.000.- Kč., dle zápisu ze zasedání

 

Bod.9

Zatupitelstvo obce Honbice projednalo a bez výhrad schválilo rozpočtové opatření č.4 – změny rozpočtu  ve výši 116.000.-Kč., dle zápisu ze zasedání 

 

Bod.10

Zastupitelstvo obce Honbice bylo předsedu kontrolního výboru seznámeno s výsledkem provedením kontroly ze dne 30.11,.2006 o čerpání finančního příspěvku

z rozpočtu obce pro mateřskou školku Řestoky, při kontrole nebyly zjištěny

žádné nedostatky, zastupitelstvo přijalo zprávu bez výhrad,dle zápisu ze zasedání

  

 

                                                           - 2 -

 

 

Bod.11

Mistostarosta obce seznámil zastupitelstvo obce Honbice s výsledkem provedené kontroly pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

provádění nemocenského pojištění a plnění povinnosti v důchodovém pojištění ze dne 28.11.2006., při kontrole nebyli zjištěny nedostatky, zastupitelstvo zprávu přijalo bez výhrad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________                                                          ______________

 Dachovská Jaroslava                                                           Švadlenka Pavel

        starostka                                                                         místostarosta

 

 

 

V Honbicích dne:20.12.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 28.12.2006    Švadlenka

 

Sejmuto:    12.1.2007       Švadlenka

 

 

 

 

 

 

 

Mikroregion Chrudimsko

 

 

 

 

IČO: 70950792

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Návrh rozpočtu  na rok 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příjmy

§

položka

v tis.

neinv. přijaté dotace od obcí

 

4121

421530

421,5

příjmy z úroků na BÚ

6310

2141

2000

2

 

celkem

 

423530

423,5

 

 

 

 

 

Výdaje

§

položka

v tis.

mzdy - dohoda (účetní,manažer)

3639

5021

114000

114

povinné pojistné sociální poj.

3639

5031

29600

29,6

povinné pojistné zdravotní poj.

3639

5032

10300

10,3

pojistné Kooperativa

3639

5038

400

0,4

nájemné (ÚZSVM Chrudim)

3639

5164

200

0,2

poradenství (žádost o dotaci)

3639

5166

160000

160

služby - pronájem kanceláře Mikroregionu

3639

5169

16200

16,2

software KEO-udrž.poplatek

3639

5169

800

0,8

údržba značení cykloturistických tras

3639

5169

34100

34,1

služby pošt

3639

5161

500

0,5

internet - doména

3639

5162

5100

5,1

telefon

3639

5162

3600

3,6

cestovné

3639

5173

3000

3

rezerva - (žádost o dotaci z POV) opravy a údržba

3639

5901

914000

914

propag.materiál, cyklotrasy, podpora výstavby rozhledny

3639

5901

500000

500

poplatek za vedení BÚ

6310

5163

3300

3,3

 

celkem

 

1795100

1795,1

 

 

 

 

 

Saldo: příjmy a výdaje

 

 

-1371570

-1371,6

 

 

 

 

 

Rozpis neinv.přijaté dotace od obcí - viz příloha č. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Chrudimi : 14. ledna 2007

 

 

 

 

Vypracovala: Hedvika Šandová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vyvěšeno: 19.1.2007   Švadlenka

 

Sejmuto:21.2.2007    Švadlenka

 

 

 

 

 

 

Příloha  č. 1 - položka 4121

 

 

Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Chrudimsko rok 2007

 

 

 

 

 

 

Příjmy - roční vklady obcí

 

 

 

 

 

 

 

 

číslo org.

obec

počet k 1.1.2007

roční vklad

konsolidace v tis.

1

Bítovany

408

4080

4,1

2

Bořice

169

1690

1,7

3

Bylany

371

3710

3,7

4

Čankovice

316

3160

3,2

5

Dolní Bezděkov

188

1880

1,9

6

Dvakačovice

166

1660

1,7

7

Honbice

200

2000

2

8

Horka

405

4050

4,1

9

Chrast

3175

31750

31,7

10

Chrudim

23455

234550

234,5

11

Kočí

568

5680

5,7

12

Lány

252

2520

2,5

13

Licibořice

249

2490

2,5

14

Lukavice

814

8140

8,1

15

Mladoňovice

325

3250

3,3

16

Morašice

585

5850

5,8

17

Nabočany

114

1140

1,1

18

Orel

671

6710

6,7

19

Přestavlky

219

2190

2,2

20

Rabšt.Lhota

653

6530

6,5

21

Řestoky

461

4610

4,6

22

Slatiňany

4106

41060

41,1

23

Sobětuchy

619

6190

6,2

24

Stolany

353

3530

3,5

25

Svídnice

399

3990

4

26

Trojovice

201

2010

2

27

Třibřichy

291

2910

2,9

28

Tuněchody

569

5690

5,7

29

Úhřetice

467

4670

4,7

30

Vejvanovice

288

2880

2,9

31

Zaječice

983

9830

9,8

32

Zájezdec

113

1130

1,1

 

celkem

42153

421530

421,5

 

 

 

 

 

Počet obyvatel byl stanoven Městským úřadem Chrudim- evidence obyvatel k 1.1.2007

 

 

 

 

Vyvěšeno: 19.1.2007   Švadlenka

 

Sejmuto:     21.2.2007  Švadlenka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh rozpočtu na rok 2007

 

 

 

 

 

 

 

Příjmy

 

 

 

 

 

Oddíl

Položka

Název akce

Kč v tis.

1111

 

Daň fyz.osob ze závislé činnosti

263.2

1121

 

Daň právnických osob

328.4

1511

 

Daň z nemovitosti

400.0

1112

 

Výnos daně z příjmů fyz.osob

24.I

1211

 

DPH

500.0

1341

 

Poplatky ze psů

3.0

4112

 

Dotace ze státního rozpočtu

6.9

1337

 

Výběr od fyz.osob za odpady

64.0

2141

2132

Pronájem budov Jednota

4.0

1113

 

Příjem fyz.osob z kapitál. výnosů

15.7

2341

2132

Pronájem rybníka

0.5

1012

2131

Pronájem obecních pozemků

29.0

3639

2132

Nájemné z obecních bytů (škola)

6.0

6310

2141

Úroky

10.0

3725

2324

Dotace za třídění odpadů

6.0

 

 

 

 

 

 

CELKEM

1.660.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ……………….....…..

 

 

 

Jaroslava Dachovská

 

 

 

                                        starostka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:12.2.2007  Švadlenka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sejmuto:28.2.2007     Švadlenka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh rozpočtu na rok 2007

 

 

 

 

 

 

 

Výdaje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oddíl

Položka

Název akce

Kč v tis.

3113

5321

Úhrada školného ZDŠ Chrudim, Hrochův Týnec

108.8

3399

5194

Významné jubileum občanů

12.0

3631

5154

El. energie (osvětlení obce)

20.0

5512

5156

Pohonné hmoty pro hasiče

1.0

6112

5023

Odměny členů zastupitelstva

230.0

6171

5154

El. energie OÚ

4.0

6171

5139

Kancelářské potřeby OÚ

6.0

6171

5161

Poštovné

2.0

6171

5136

časopisy - zákony - vyhlášky

20.0

6171

5162

Poplatek za tel. rozhlas, internet OÚ

30.0

6310

5163

Bankovní služby

14.0

6171

5011

Plat zaměstnanců OÚ

90.0

6171

5031

Soc. pojištění zaměstnanců OÚ

25.0

6171

5032

Zdravotní pojištění zaměstnanců OÚ

9.0

6171

5173

Cestovné zaměstnanců OÚ

0.5

3722

5169

Odvoz odpadků

110.0

6171

5038

Zákonné pojištění za škody

0.4

3639

5163

Pojištění budov v majetku obce

6.0

2221

5021

Úklid čekáren BUS

3.0

3399

5175

Dětský den

2.5

3639

5154

El. Energie (škola - špýchar)

9.0

3421

5139

Zájmová sportovní činnost

5.0

3745

5021

Úklid zeleně na DPP

35.0

3745

5169

Sekání zeleně dodavatelsky

20.0

6112

5173

Cestovné zastupitelů

3.0

6171

5021

Platy zaměstnanců OÚ na DPP

20.0

2321

5169

Vypouštění odpadních vod

22.0

3639

5329

Platba do mikroregionu Chrudimsko

2.0

6171

5169

Oprava - údržba programů PVT (web.stránky)

30.0

3745

5156

Benzin do sekaček

3.0

3639

5153

Zálohy na plyn Libanice - úřadovna

1.0

6171

5175

Pohoštění - repre fond

1.0

6171

5153

Záloha na plyn OÚ Honbice

13.0

3639

6121

Studeň Jednota

50.0

6171

6121

Ekologické WC na OÚ+ stavební materiál

60.0

3745

5137

Nákup křovinořezu

16.0

3745

5139

Nákup nářadí - nástrojů pro veřejné práce

5.0

6171

5171

Okna na obecní úřad Libanice

20.0

3729

5169

Rozhrnutí sutí Draha

10.0

3632

5021

Sekání trávy na hřbitově

5.0

3745

6121

Parková úprava obce Honbice

500.0

3745

5021

Zahrada  u školy-údržba

30.0

3632

5171

Oprava vrat u márnice

10.0

2212

6121

Cesta Libanice

100.0

2221

5171

oprava čekárny Libanice

10.0

6171

5137

Vybavení OÚ Honbice, Libanice

55.0

3326

5021

Pomník Libanice - úprava

5.0

3745

5169

Topoly Libanice

50.0

3639

5171

Oprava střechy - špýchar Libanice

100.0

2212

5169

Údržba místních komunikací

10.0

3632

5169

Odvoz odpadu ze hřitova

10.0

 

 

 

 

 

 

CELKEM

1.904.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………..

 

 

 

Jaroslava Dachovská

 

 

 

                                        starostka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:12.2.2007    Švadlenka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sejmuto:   28.2.2007     Švadlenka

  

 

 

 

       Obecní úřad Honbice

Pozvánka

 

Na zasedání zastupitelstva obce Honbice,které se koná 28.2.2002

od 18 hodin na obecním úřadě v Honbicích

 

 

Program:

1)Návrh rozpočtu obce Honbice na rok 2007

2)Návrhy na doplnění programu jednání zastupitelstva

3)Diskuse

4)Závěr

 

 

 

 

               Dachovská Jaroslava

                       starostka

 

 

V Honbicích:18.2.2007

 

Vyvěšeno:18.2.2007  Švadlenka

Sejmuto:  28.02.2007  Švadlenka

 

    O B E CN Í  Ú Ř A D  H O N B I C E

        Rozpis nákladů na údržbu hřbitova v obci Honbice

 

Rok 2001:

Sekání trávy a úklid na hřbitově a úklid okolo kostela:

   240,-Kč.

1.360,-Kč.

   200,-Kč.

1.600,-Kč.

Celkem:3.400,-Kč.

 

Rok 2002:

Úklid okolo kostela

600,-Kč.

Celkem :600,-Kč.

 

Rok 2003:

Úklid okolo kostela,sekání trávy a úklid na hřbitově

   240,-Kč.

2.115,-Kč.

Celkem: 2.355,-Kč.

 

Rok 2004:

Sekání trávy a úklid na hřbitově,oprava brány na hřbitově

720,-Kč.

600,-Kč.

600,-Kč.

400,-Kč.

Celkem : 2.320,-Kč.

 

Rok 2005:

Sekání trávy a úklid na hřbitově

1.540,-Kč.

1.050,-Kč.

   770,-Kč.

1.540,-Kč.

   350,-Kč.

   560,-Kč.

Celkem :5.810,-Kč.

 

Rok 2006

Sekání trávy a úklid na hřbitově,vyčištění studny na hřbitově

2.920,-Kč

   840,-Kč

1.050,-Kč

1.400,-Kč

1.400,-Kč

celkem:7.610,-Kč

 

 

 Náklady za 5 – let celkem: 22.095,-Kč.

22.095,-Kč : 5 let = 4.419,-Kč : 202 hrobů = 21,90 -Kč., průměrný náklad na 1 hrob a rok.

 

Nájemné…………………………3,-Kč/m2/rok

 

 

 

 

 

 

                                                                            Dachovská Jaroslava

                                                                                      starostka

 

 

V Honbicích dne 15.1.2007

 

 

 

 

O B E C N Í  Ú Ř A D  H O N B I C E 

Honbice 49, 538 62 Hrochův Týnec 

_____________________________________________

Návrh ze dne:              26.2.2007

Číslo jednací:                75/2007                                                                                                                

Vyřizuje                       Pavel Švadlenka                                                                                                                                 

Tel.:                               469 692 859                                                                                                                                           

E-mail:                          ou.honbice@tiscali.cz                                                                                       

Počet listů:                    2                                                                                             

V Honbicích dne:        27.2.2007               

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

 

Obecní úřad Honbice oznamuje adresátovi:

 

Jméno a příjmení:  Ivan Urválek

Rok narození:          1943

Trvale bytem:          Honbice, část Libaniceč 27

 

že má možnost převzít  si písemnost č.j. 75/2007 ze dne 27.2.2007adresovanou mu do

vlastních rukou, a to v sídle Obecního úřadu Honbice a to v ve středu v době od 18.00

do 19.00 hodin.,

 

Adresát se vyzývá, aby si tuto písemnost vyzvedl.

 

 Správnímu orgánu je z místní znalosti známo, že se adresát na adrese svého trvalého

pobytu nezdržuje Vzhledem k tomu, že není znám jiný pobyt nebo sídlo adresáta,

doručuje se písemnost veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením

 § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

 

Písemnost se považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení.

 

 

 

 

 

              v.z.Švadlenka Pavel

             Jaroslava Dachovská

                  starostka obce

 

 

Datum vyvěšení:  27.02.2007      Švadlenka Pavel

 

Datum sejmutí:    15.3.2007       Švadlenka Pavel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      

11. 12. Dana

Zítra: Simona

honbice_foto.jpg

Pardubický kraj

http://www.pardubickykraj.cz/

Město Chrudim

www.chrudim-city.cz

Návštěvnost stránek

107327